وبلاگ اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد http://pnuza.mihanblog.com 2019-09-22T00:08:09+01:00 text/html 2011-10-05T07:28:53+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد روابط عمومی http://pnuza.mihanblog.com/post/147 <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=5>قابل توجه کلیه دانشجویان</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=5>از این تاریخ&nbsp; به سایت رسمی دانشگاه </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=5>به آدرس</FONT></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=5>&nbsp;زیر مراجعه نمایید.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</P><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=5><A title="" href="http://pnuk.ac.ir/zangiabad" target=_blank> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33ffff" size=5>www.pnuk.ac.ir/zangiabad</FONT></STRONG></P> <P align=center></A><A href="http://www.pnuk.a"></A></FONT></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2011-09-19T09:02:27+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد آموزش http://pnuza.mihanblog.com/post/146 <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc99" size=4>شروع کلیه کلاسها از شنبه 9/7/90</FONT></STRONG></P> text/html 2011-09-17T04:02:25+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد آموزش http://pnuza.mihanblog.com/post/145 <P align=center>قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی قدیم(قبل از90)</P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66">برنامه درسی رشته های مربوط&nbsp; از روز&nbsp;چهارشنبه 30/6/90در محل دانشگاه </FONT></P> <P align=center>نصب می گردد.</P> <P align=center>مراجعه جهت <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9966">گروهبندی آزمایشگاهها </FONT>با همراه داشتن پرینت انتخاب واحد در روزهای&nbsp;چهارشنبه و پنجشنبه&nbsp;30 و 31/6&nbsp;&nbsp;</P> <P align=center>امکانپذیر بوده و در صورت عدم مراجعه دانشجو باید نسبت به حذف آنها اقدام نماید.</P> text/html 2011-09-14T06:10:19+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد آموزش http://pnuza.mihanblog.com/post/144 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt -27pt; TEXT-ALIGN: justify"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt -27pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"></FONT></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt -27pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"></FONT></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt -27pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"></FONT></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt -27pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"></FONT></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in -9pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 98WIN_Davat; mso-hansi-font-family: 98WIN_Davat">ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان ورودی سال تحصیلی 91-90ا</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">ز طریق سامانه گلستان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> http://reg.pnu.ac.ir<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt -27pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">و در تاریخ</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 98WIN_Davat; mso-hansi-font-family: 98WIN_Davat"> های ذیل انجام می شود.</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 98WIN_Davat; mso-hansi-font-family: 98WIN_Davat"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt -27pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 98WIN_Davat; mso-hansi-font-family: 98WIN_Davat"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt -27pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 98WIN_Davat; mso-hansi-font-family: 98WIN_Davat">1-کارشناسی نا پیوسته فراگیر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>27/6/90 لغایت 31/6/90<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt -27pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 98WIN_Davat; mso-hansi-font-family: 98WIN_Davat">2-کارشناسی ناپیوسته فراگیر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>27/6/90 لغایت 31/6/90<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt -27pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 98WIN_Davat; mso-hansi-font-family: 98WIN_Davat">3-کارشناسی رسمی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>1/7/90<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>لغایت 5/7/90<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt -27pt; TEXT-ALIGN: center" align=center></o:p></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-09-10T06:20:04+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد آموزش http://pnuza.mihanblog.com/post/143 <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ff99">قابل توجه کلیه دانشجویان محترم</FONT></STRONG></P> <P align=right>1-انتخاب واحد نیمسال اول 90-91&nbsp; از 21/6/90 آغاز می شود ؛ لذا طبق برنامه زمانبندی شده از طریق سایت گلستان شخصا نسبت انتخاب واحد اقدام نمایید و رمز عبور و کاربری خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و از قطعی شدن انتخاب واحد خود در سیستم مطمئن شوید.</P> <P align=right>2-رعایت پیش نیاز و همنیاز و نیز سقف واحد الزامی بوده و در صورت عدم رعایت، مشکلات به وجود آمده آتی بر عهده شما می باشد.</P> <P align=right>3-با توجه به محدودیت آزمایشگاهها در انتخاب آنها دقت نمایید. و حتما برای گروهبندی طبق زمانی که در آینده اعلام می شود مراجعه نمایید.امکان تغییر گروهها یا اضافه کردن در مهلت حذف و اضافه برای این دروس <U>وجود ندارد.</U></P> <P align=right>4-برنامه تشکیل کلاسها متعاقبا در محل دانشگاه اعلام می شود .بدیهی است در مهلت حذف و اضافه امکان اصلاح و ترمیم انتخاب واحد وجود دارد(فقط برای دروس تئوری).</P> text/html 2011-06-01T06:00:46+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد آموزش http://pnuza.mihanblog.com/post/142 <P align=center><STRONG><FONT size=3>محل برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 89-90 در محل واحد</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>&nbsp;زنگی </FONT></STRONG><STRONG><FONT size=3>آباد خواهد بود</FONT></STRONG></P> text/html 2011-06-01T05:59:48+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد آموزش http://pnuza.mihanblog.com/post/141 <P>امتحان تئوری کارگاه شیشه</P> <P>پنجشنبه 11/3</P> <P>ساعت 8</P> text/html 2011-05-29T06:40:29+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد آموزش http://pnuza.mihanblog.com/post/140 <P>میانترم درس کامپایلر تا صفحه 50</P> <P>چهارشنبه 11/3 -ساعت9 -خانم افهمی</P> text/html 2011-05-25T05:43:21+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد برنامه میان ترم دروسی كه به حد نصاب نرسیده اند http://pnuza.mihanblog.com/post/139 <TABLE class=MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 14.95pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 159.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 14.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1" vAlign=top width=212><FONT face=Arial>سنتز مواد آلی</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 159.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 14.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-left-themecolor: text1" vAlign=top width=212> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">خانم</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">اسفندیارپور</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 159.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 14.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-left-themecolor: text1" vAlign=top width=212> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">11/3/90-ساعت 10</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 14.95pt; mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 159.35pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 14.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1" vAlign=top width=212> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>شیمی دارویی</o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 159.35pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 14.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1; mso-border-right-themecolor: text1" vAlign=top width=212> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">خانم</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">اسفندیارپور</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 159.35pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 14.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1; mso-border-right-themecolor: text1" vAlign=top width=212> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">11/3/90-ساعت 10</SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <TABLE class=MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 114.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1" vAlign=top width=153> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p><FONT face=Tahoma>ژئو شیمی</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 114.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-left-themecolor: text1" vAlign=top width=153> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>آقای ابراهیم نژاد</o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 124.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-left-themecolor: text1" vAlign=top width=166> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p><FONT face=Tahoma>11/3/90</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 124.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-left-themecolor: text1" vAlign=top width=166> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">چهار فصل</SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p><FONT size=3></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p> <TABLE class=MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto 6.75pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-table-lspace: 9.0pt; mso-table-rspace: 9.0pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: page; mso-table-left: 105.6pt; mso-table-top: 19.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=1> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 21.65pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 125.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 21.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1" vAlign=top width=167> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 105.65pt; mso-element-top: 19.75pt; mso-height-rule: exactly" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><STRONG>كامپایلر1</STRONG></SPAN></SPAN></FONT></FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 97.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 21.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-left-themecolor: text1" vAlign=top width=130> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 105.65pt; mso-element-top: 19.75pt; mso-height-rule: exactly" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">خانم</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">افهمی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100.6pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 21.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-left-themecolor: text1" vAlign=top width=134><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG>11/3/90 – </STRONG></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">ساعت</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> 9</SPAN></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE>&nbsp;</o:p></SPAN></P> text/html 2011-05-25T05:41:58+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم http://pnuza.mihanblog.com/post/138 <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>كلیه اساتید محترم تا 20/3/90 مهلت دارند نسبت به ثبت نمرات میانترم اقدام نمایید .بدیهی است پس از تاریخ فوق سیستم غیر فعال شده و زمان مجددی در نظر گرفته <STRONG>نخواهد</STRONG> شد.</FONT></SPAN> text/html 2011-05-09T04:35:41+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد برنامه ریزی درسی http://pnuza.mihanblog.com/post/137 <P align=center><STRONG><FONT size=3>کلاس جمعیت وتنظیم خانواده (برادران) </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>پنجشنبه 22 /2 90&nbsp; از ساعت 8 صبح </FONT></STRONG></P> text/html 2011-05-03T05:08:18+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد آموزش http://pnuza.mihanblog.com/post/136 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 33pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#cc0000>ترم تابستان در مرکز زنگی آباد به صورت قطعی برگزار نمی گردد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2011-04-20T09:16:31+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد برنامه درسی http://pnuza.mihanblog.com/post/135 جمعیت و تنظیم خانواده 2/1 پنجشنبه از ساعت&nbsp; 8 تشکیل می شود(مخصوص خواهران) text/html 2011-04-19T04:45:42+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد برنامه ریزی درسی http://pnuza.mihanblog.com/post/134 <P align=center><STRONG><FONT size=3>کلاس فارسی عمومی خانم مقیمی امروز سه شنبه 30/1/ تشکیل</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>&nbsp;نمی شود</FONT></STRONG></P> text/html 2011-04-10T07:24:34+01:00 pnuza.mihanblog.com دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد برنامه ریزی درسی http://pnuza.mihanblog.com/post/133 <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #00cccc" size=5>برنامه تربیت بدنی 1 و 2 -خواهران</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=2>سه شنبه ها: 15-30/13تربیت بدنی 1 -گروه 1-(شیمی و زمین شناسی)</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30/16-15 تربیت بدنی 2-گروه 1-(شیمی و زمین شناسی)</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=right><STRONG><FONT size=2>چهارشنبه ها&nbsp;: 30/14-13 تربیت بدنی 2 -گروه 2 (سایر رشته ها)</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16-30/14 تربیت بدنی 1 -گروه 2 (سایر رشته ها)</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=2>کلاسها&nbsp;از هفته جاری اغاز می شود. ودر صورت غیبت در جلسات مذکور برای حذف اضطراری اقدام شود.</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></STRONG></P>