دانشجویان محترم

1-لطفا با همراه داشتن پرینت انتخاب واحد از 20/11 جهت گروهبندی آزمایشگاهها مراجعه نمایید. دقت نمایید

برای دروس آزمایشگاه در مهلت حذف و اضافه فرصت گروهبندی وجود ندارد.

2-به هنگام انتخاب واحد  پیش نیاز و همنیاز را رعایت نمایید.برخی دروس پایه را میتوان در صورت نگذراندن در ترم

قبل همزمان با درس بعدی آن اخذ نمود.برای اطلاع از این دروس به آموزش مراجعه نمایید.

3-به تاریخ امتحانی دروس توجه نمایید

4-در صورت اطمینان از انتخاب واحد خود آن را حتما قطعی کنید. بدیهی  است در مهلت اضافه امکان اصلاح آن

وجود دارد.