کلاس فیزیولوژی ورزشی 3 روز های ژنجشنبه 9 الی 12 -خانم

حسینی فر

کلاس فیزیک 1 علوم کامپیوتر و آی تی از یکشنبه ساعت 8 به

دوشنبه ها ساعت 12 تغییر یافت