کلاسهای تجزیه 2 و آز تجزیه 2  خانم روحانی سه شنبه 19/8

تشکیل نمی شود.

ساعت برگزاری کارگاه شیشه گری از شنبه ها به یکشنبه ها 12-10

و14-12 تغییر یافت

کلاس تکامل رشته زیست این هفته پنجشنبه 10-8 و از هفته آینده

یکشنبه ها 12-10 با خانم حسیبی تشکیل می شود.

کلاس ذخیره و بازیابی چهارشنبه ها 14-12

و اصول سیستمها 16-14  - آقای چابکی