کلاسهای آقای  میر حبیبی  یکشنبه 17 آبان

(فیزیک 1 و 2 آی تی ) تشکیل  نمی شود.