قابل توجه دانشجویان  گارگاه شیشه گری

شنبه ها 10-8  -گروه اول

شنبه ها  12-10 -گروه دوم

همه دانشجویان ساعت 8 صبح شنبه برای گروه بندی حاضر باشند

 

 

 قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی

 درس دو میدانی2 و تنیس 2 ---از شنبه آینده ساعت 11 در محل سالن تربیت بدنی زنگی آباد

درس والیبال 2 -  از شنبه اینده ساعت 30/1  در محل سالن زنگی آباد

درس پروژه ---  جمعه ساعت 30/1  در محل ساختمان شماره 2 - کلاس 220 --آقای کریم زاده