دانشجویان علوم کامپیوتر و  آی تی به برنامه دروس زبانهای  برنامه نویسی و طراحی الگوریتم

در جدول مربوطه توجه نمایید. شروع کلاس ها از 12/8 می باشد.

 

کلاس جبرانی معادلات شیمی  16/8  ساعت 12-10 -شنبه

 

امتحان میانترم 23 آذر  8-10

 

امتحان میانترم معادلات آی تی 13/9/  ساعت 10-8

 

قابل توجه دانشجویان دروس تمرین پژوهش و سمینار شیمی

جهت تعیین موضوع  و توضیحات مقدماتی  کلاس مذکور روز یکشنبه  10/8 88  ساعت 12-10 تشکیل

میشود . حضور  کلیه دانشجویان ذینفع  الزامی است.

کلاس جبرانی شیمی پلیمر روز پنجشنبه ساعت 2-4  7/8  با اقای حسن خانی تشکیل می شود.