کلاس تئوری درس عملیات صحرایی  آقای ابراهیم نژاد

دوشنبه11/8/88 ساعت 14-5/12

حضور کلیه دانشجویان مربوطه الزامی است.