جغرافیا و مهندسی منابع طبیعی

8-10

10-12

12-14

14- 16

16-18

شنبه

 هوا اقلیم کشاورزی

 فیزیک عمومی(رشته منابع طبیعی)

 

 

یکشنبه

گیاهشناسی عمومی(11-9.30)

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

سه شنبه

 

شیمی عمومی

 

 ریاضی عمومی 1 (منابع طبیعی)

 

 

 

چهارشنبه

ریاضیات پایه 1 (جغرافیا) 

 

 

 

پنجشنبه

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی

 

زمین شناسی برای جغرافیا(12.30-11)

فلسفه جغرافیا و حغرافیای کاربردی

(14-12.30) 

زمین در فضا(15.30-14)

 مبانی جغرافیای جمعیت(17-15.30)

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت تشکیل کلاسها در داخل پرانتز توجه نمایید.