زمین شناسی محض و کاربردی و آزمایشگاهها

8-10

10-12

12-14

14- 16

16-18

شنبه

بلور شناسی و آز مربوطه

بلور شناسی هندسی و آز مربوطه

ریاضی 1

 

 

یکشنبه

زمین شناسی مهندسی

شیمی 1 

 

 

 

دوشنبه

چینه شناسی 

رسوب شناسی و سنگ ورسوب

 آز سنگ رسوب

آز دیرینه شناسی

 

زمین ساخت

 

زمین شیمی

 

 

زمین شناسی ساختاری کاربردی

 

سه شنبه

اصول سنجش از دور

آبهای سطحی

فیزیک پایه 1و آزمایشگاه 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

زمین شناسی فیزیکی

آ ز – زمین شناسی فیزیکی

آز- زمین شناسی فیزیکی  

آز-زمین شناسی فیزیکی زمین شناسی صحرایی

 

پنجشنبه

نقشه برداری

زمین شناسی اقتصادی

نقشه برداری

زمین فیزیک

 آز-زمین شناسی اقتصادی

 

 

جمعه