آزمایشگاه زیست شناسی

8-10

10-12

12-14

14- 16

16-18

شنبه

آز تشریح و مورفولوژی 

آز میکروبیولوژی عمومی

 

 

 

یکشنبه

آز فیزیولوژی گیاهی 1

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 آز میکروبیولوژی

 

 آز فیزیولوژی جانوری 2 (45/3-5/2)

 

سه شنبه

آز –بافت شناسی

آز بیوشیمی

آز فیزیک 1

 

 

 آز فیزیولوژی گیاهی 2

 

 

چهارشنبه

آز زیست جانوری

گروه 1

آز زیست جانوری گروه 2

آز جانور شناسی 2

 

 

پنجشنبه

آز -فیزیولوژی جانوری 1  

آز ژنتیک  

آز -سلولی ملکولی 

 

 

جمعه