زیست شناسی

8-10

10-12

12-14

14- 16

16-18

شنبه

سیستماتیک گیاهی 2

 

فیزیو لوژی جانوری 1

بافت شناسی

 

 

فیزیولوژی

جانوری

1

تشریح و مورفولوژی(11-9.30)

 فیزیولوژی جانوری 2

 

 

یکشنبه

میکروبیولوژی محیطی

ویروس شناسی

 

اکولوژی عملی

 

 

 

دوشنبه

ژنتیک

جانور شناسی 1

 

میکروبیولوژی عمومی

ژنتیک

 

فیزیولوژی جانوری 3

زیست سلولی ملکولی

 

زیست جانوری

 

 جانور شناسی 2 (5-45/3)

 

سه شنبه

بیوشیمی

فیزیولوژی گیاهی 1

 

متون زیست شناسی

  زیست انگلها (5/2-45/3)

جنین شناسی(5-45/3) 

 

 

چهارشنبه

 

ریخت زایی و اندامزایی

رشد و نمو گیاهی

شیمی آلی

فیزیولوژی گیاهی 2

شیمی عمومی

2

شیمی عمومی 1

آمار زیستی

 

پنجشنبه

 

ریاضی 1 

سیستماتیک گیاهی 2

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس تشریح و مورفولوژی ساعت 9.30 روزهای شنبه میباشد.