علوم کامپیوتر و آی تی

8-10

10-12

12-14

14- 16

16-18

شنبه

ریاضی 2

ریاضی 1

ریاضی 2

ریاضی 1

 

 

یکشنبه

 

فیزیک پایه 1

مبانی فن اوری اطلاعات

فیزیک پایه 2

 

 

 

 

دوشنبه

آز فیزیک پایه 2

آز فیزیک پایه 1 

نظریه محاسبات

آز فیزیک پایه 1

 

 

سه شنبه

معادلات دیفرانسیل

زبانهای برنامه نویسی

طراحی الگوریتم

 

 

 

چهارشنبه

برنامه سازی پیشرفته(5/10-8)

جبر خطی عددی

شبکه های کامپیوتری

جبر خطی عددی

آمار و احتمال 1

 

نظریه زبانها و ماشینها

 

ریاضیات گسسته 

آمار احتمال 2

 

 

اصول سیستمهای کامپیوتری

 

ریاضیات گسسته

 

ذخیره و بازیابی

 

پنجشنبه

آنالیز عددی 1

 

پایگاه داده ها

معماری کامپیوتر

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(5/1-3)

 

ساختمان داده ها (5/4-3)

مدار منطقی(5/4-6)

جمعه