شیمی محض و کاربردی

8-10

10-12

12-14

14- 16

16-18

شنبه

 

 

جداسازی و شناسایی  ترکیبات آلی

 (5/1-5/3)

شیمی و تکنولوژی رنگ

 

یکشنبه

شیمی تجزیه 1

شیمی فیزیک 2

شیمی عمومی 2

شیمی فیزیک 1

مبانی کامپیوتر

 

 

ریاضی عمومی 2

 

ریاضی

عمومی 2

شیمی پلیمر و آز مربوطه

 (5/2-4)

 

 

دوشنبه

تمرین پژوهش

آز –فیزیک پایه 2

معادلات دیفرانسیل

شیمی تجزیه دستگاهی

آز فیزیک پایه 1

زبان تخصصی شیمی

آز فیزیک پایه 1

 

 

 

سه شنبه

شیمی تجزی2

فیزیک پایه 1

شیمی معدنی 1

شیمی معدنی 2

سمینارموضوع روز

ریاضی عمومی 1

 

فیزیک پایه 2

شیمی عمومی 1

 

 

 

ریاضی عمومی 1

 

 

چهارشنبه

اصول محاسبات شیمی صنعتی

خوردگی فلزات

 

کاربرد طیف در شیمی آلی

اصول تصفیه آب و پساب

شیمی آلی 1

 

شیمی صنعتی 2 

 

پنجشنبه

گرافیک و نقشه خوانی

کارگاه و شیشه گری

شیمی آلی 2

شیمی صنعتی 1

گارگاه شیشه گری

 

شیمی آلی 3

 

 

 

جمعه