دانشجویان میتوانند برای آگاهی از جدیدترین وضعیت منابع

 درسی و لیست ارائه دروس و ... بر روی آدرس زیر

کلیک نمایند:

 

http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5e47431d-b890-46a6-800f-f167039c75e0