به اطلاع دانشجویان می رسد برنامه درسی رشته ها تا پایان  روز

شنبه  28 شهریور ماه بر روی این سایت

قرار می گیرد.

گروهبندی آزمایشگاهها از روز دوشنبه 30/6/ تا پایان هفته خواهد بود