تاریخ انتخاب واحد نیمسال جدید از 21 الی 31 شهریور می باشد.

دانشجویان با توجه به برنامه زمان بندی شده بر اساس سال ورود

که در سیستم  گلستان اعلام می شود و نیز با

رعایت سقف واحد و پیش نیاز انتخاب واحد نموده و پرینت انتخاب

واحد و فیش شهریه را تحویل آموزش دهند.