دانشجویان محترم؛ برای اطلاع از تاریخ انتخاب واحد ؛ حذف و اضافه

و .... در نیمسال اول 89- 88بر روی آدرس زیر کلیک کرده و سپس

دانلود نمایید:

http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=83588c18-f90b-4040-8497-ea98a61423d4&LayoutID=a74a57c2-0678-4c6d-9627-c93603153d44&ID=218b880d-ef0f-4807-aec5-9a449efe3fc1