به اطلاع دانشجویان محترم می رسد تاریخ تعدادی از امتحانات ترم

تابستان

 نظیر نظریه زبانها و ماشینها ؛

حسابداری پیشرفته؛  مدیریت و کنترل پروژه و ... تغییر یافته برای کسب

اطلاعات بیشتر به ادرس زیر مراجعه

کنید:

http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=83588c18-f90b-4040-8497-ea98a61423d4&LayoutID=a74a57c2-0678-4c6d-9627-c93603153d44&ID=15519ade-b068-488e-8414-659ad9f0b084

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه گرفتن کارت ورود به

آزمون و نحوه طراحی سئوالات آزمون به سایت www.pnu.ac.ir

مراجعه نمایید.