دوشنبه 5/5   ساعت 8 صبح - دروس مربوط به آقای شاندیزی