قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی ترم

تابستان

طی تصمیمات اتخاذ شده در مرکز استان ؛

دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد در نیمسال

 تابستان 88 دانشجو پذیرش می نماید.لذا

مهمان شدن کلیه دانشجویان در مرکز کرمان

لغو گردیده است و این دسته از دانشجویان

طبق برنامه زمان بندی شده در سیستم

 گلستان می توانند برای مرکز مبدا (زنگی آباد)

انتخاب واحد نمایند.

دانشجویان مهمان شده به سایر مراکز

نیز از پذیرش مهمانی خود اطمینان حاصل

کنند .در صورت عدم پذیرش؛ لازم است برای

مرکز مبدا(زنگی آباد) انتخاب واحد کنند.