شیمی فیزیک 1و2 :سه شنبه 23/4/ --11 صبح -خانم رضوی

تشریح و مورفولوژی گیاهی -سیستماتیک گیاهی 2 -سه شنبه 23/4/ ---

ساعت 5/8 صبح -خانم روحانی

مبانی بیوشیمی-تکامل -چهارشنبه 24/4/ ساعت 8 صبح -خانم حسیبی