بدینوسیله از خواهران ارجمند خانمها اسماء سلطانزاده جهت کسب مقام اول و محیا عزیززاده

جهت کسب مقام سوم مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی در سطح کلیه دانشجویان دانشگاههای

استان کرمان از طرف همه کارکنان و اساتید این واحد تقدیر به عمل آمده و آرزوی توفیق روز افزون

در کسب مدارج بالاتر برای این عزیزان از خداوند منان مسئلت داریم