دانشجویان درس شیمی محیط زیست جهت گرفتن نمره تحقیق خود

 با آقای آبسالان تماس داشته باشند