آقای حسنخانی-شیمی آلی فلزی -شیمی صنعتی 2 -پلیمر-23/4/ سه شنبه-ساعت 7:30 صبح

ریاضی 1 -شیمی -ریاضی 2: شیمی -مبانی کامپیوتر-ساختمان گسسته-پنجشنبه 25/4/ ساعت 8 صبح