فیزیک 2 شیمی-فیزیک 2 زمین-زیست شناسی پرتوی-یکشنبه 28/4/ساعت 10-8  -آقای میرحبیبی

فیزیک 1 شیمی-فیزیک 1 کامپیوتر-شنبه 27/4/ -ساعت 10-8 -آقای میرحبیبی

زمین شناسی تاریخی -پنجشنبه 25/4/ ساعت 8 -خانم نجیب زاده

شیمی آلی 3-26/4/ ساعت 9

زمین شیمی-فوتوژئولوژی -دوشنبه 22/4/  ساعت 9 -آقای ابراهیم نژاد