اصول محاسبا ت -خوردگی فلزات- اصول تصفیه آب -آقای ابراهیمی چهارشنبه 24/4/-ساعت 10

آمار زیستی - مبانی ژنتیک- سه شنبه 23/4/ ساعت 9:3 -آقای بهالدینی

اصول صنایع شیمی -سه شنبه 6/5/ -ساعت8 صبح- آقای عطایی

پروتوزئولوژی -زیست جانوری-فیزیولوژی جانوری23/4/ سه شنبه 9 صبح خانم بهالدینی

شیمی الی فلزی-شیمی صنعتی 2-شیمی پلیمر-سه شنبه 23/4/-ساعت 7:30 صبح - آقای حسن خانی