مبانی کامپیوتر و برنامه سازی -تجمیع  و  مبانی کامپیوتر تربیت

 بدنی-مبانی فن آوری اطلاعات

دوشنبه 22/4/    ساعت 10 صبح          آقای محمدی    -