بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی ترم تابستان؛ مهمان

 شده در سایر مراکز می رسد: از 20/4/تا25/4

 نسبت به تایید مهمان شدن خود در مرکز مقصد اطمینان حاصل

 کرده و از تاریخ 27/4 تا 10/5  طبق برنامه زمان بندی بر اساس ورودی نسبت به انتخاب

واحد اقدام نمایند.