به اطلاع میرسد جلسات آز دستگاهی از روز شنبه 20/4 تا پایان هفته تشکیل می شود.دانشجویان ذینفع جهت گروه بندی ساعت 8 روز شنبه حاضر شوند.