معادلات دیفرانسیل شیمی و کامپیوتر- نظریه محاسبات -یکشنبه

 21/4/88  ساعت 11-خانم حسنی سعدی

ساختمان داده ها -برنامه سازی پیشرفته-اصول کامپیوتر 2 -طراحی

 الگوریتم- اصول طراحی پایگاه داده ها - 22/4/ ساعت 10 صبح-آقای

 محمدی