قابل توجه کلیه دانشجویان

 

 

از این تاریخ  به سایت رسمی دانشگاه

 

به آدرس

 

 

 زیر مراجعه نمایید.

 

www.pnuk.ac.ir/zangiabad