قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی قدیم(قبل از90)

برنامه درسی رشته های مربوط  از روز چهارشنبه 30/6/90در محل دانشگاه

نصب می گردد.

مراجعه جهت گروهبندی آزمایشگاهها با همراه داشتن پرینت انتخاب واحد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 30 و 31/6  

امکانپذیر بوده و در صورت عدم مراجعه دانشجو باید نسبت به حذف آنها اقدام نماید.