ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان ورودی سال تحصیلی 91-90از طریق سامانه گلستان http://reg.pnu.ac.ir 

و در تاریخ های ذیل انجام می شود.

 

1-کارشناسی نا پیوسته فراگیر                             27/6/90 لغایت 31/6/90

2-کارشناسی ناپیوسته فراگیر                              27/6/90 لغایت 31/6/90

3-کارشناسی رسمی                                          1/7/90  لغایت 5/7/90