محل برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 89-90 در محل واحد

 زنگی آباد خواهد بود