سنتز مواد آلی

خانم اسفندیارپور

11/3/90-ساعت 10

شیمی دارویی

خانم اسفندیارپور

11/3/90-ساعت 10

 

ژئو شیمی

آقای ابراهیم نژاد

11/3/90

چهار فصل

 

كامپایلر1

خانم افهمی

11/3/90 – ساعت 9