كلیه اساتید محترم تا 20/3/90 مهلت دارند نسبت به ثبت نمرات میانترم اقدام نمایید .بدیهی است پس از تاریخ فوق سیستم غیر فعال شده و زمان مجددی در نظر گرفته نخواهد شد.