ترم تابستان در مرکز زنگی آباد به صورت قطعی برگزار نمی گردد.