جمعیت و تنظیم خانواده 2/1 پنجشنبه از ساعت  8 تشکیل می شود(مخصوص خواهران)