برنامه تربیت بدنی 1 و 2 -خواهران

سه شنبه ها: 15-30/13تربیت بدنی 1 -گروه 1-(شیمی و زمین شناسی)

                      30/16-15 تربیت بدنی 2-گروه 1-(شیمی و زمین شناسی)

 

چهارشنبه ها : 30/14-13 تربیت بدنی 2 -گروه 2 (سایر رشته ها)

                   16-30/14 تربیت بدنی 1 -گروه 2 (سایر رشته ها)

کلاسها از هفته جاری اغاز می شود. ودر صورت غیبت در جلسات مذکور برای حذف اضطراری اقدام شود.