قابل توجه دانشجویان درس رسوب شناسی و سنگ شناسی :

کلاس روز دوشنبه 22/1 90 آقای دکتر حسینی تشکیل نمی شود .جبرانی آن چهار شنبه 24/ 1 ساعت 8 صبح

می باشد.

دروس زمین ساخت و کانیهای صنعتی روز دوشنبه تشکیل نمیشود.