قابل توجه کلیه دانشجویای که در ترم جاری درس کارآموزی دارند

این دسته از دانشجویان لازم است قبل گذراندن دوره ضمن اطلاع از شرایط و ضوابط ،فرمهای مربوطه را از آموزش

تحویل گرفته و تکمیل نمایند .

در ضمن اطلاعات و فرمهای مذکور از آدرس زیر قابل دانلود است:

http://78.39.99.83/kerman/LinkClick.aspx?fileticket=X36k-G1-s20%3d&tabid=66