کلیه دانشجویان فراگیر دقت نمایند تا دروس دانشپذیری خود را به صورت خودخوان اخذ نموده باشند در غیر

 اینصورت در مهلت حذف و اضافه نسبت به تغییر گروه خود اقدام نمایند. عواقب عدم رعایت آن بر عهده دانشجو

خواهد بود.

دانشجویان فراگیر تربیت بدنی به علت به حد نصاب نرسیدن دروس شنا1 و دو میدانی 1 در اسرع وقت  نسبت

به حذف دروس مذکور اقدام نموده و به جای آنها دروس دیگر با رعایت پیش نیاز اخذ نمایند.

کلیه دانشجویان محترم که دروس عملی آنها به حد نصاب نرسیده نسبت به حذف آنها اقدام نمایند .در ضمن

به دروس تئوری که به حد نصاب نرسیده باشد در صورت موافقت دانشجویان آن درس مبنی بر عادی شدن آن درس

در سیستم و تعلق شهریه می تواند میان ترم تعلق گیرد.لذا دانشجویانی که تمایل به عادی شدن دروس

خودخوان خود ندارند تا پایان مهلت حذف اضافه مراجعه نمایند.