آن دسته از دانشجویانی که دروس آزمایشگاهی (شیمی و فیزیک) اخذ نموده اند جهت گروهبندی در روزهای

چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 بهمن 89 مراجعه نمایند.

به همراه داشتن پرینت انتخاب واحد الزامی است.

امکان تغییر گروه به هیچ وجه وجود ندارد.و در صورت پر شدن گروهها لازم است در مهلت حذف و اضافه نسبت به

 حذف آن درس اقدام نمایید.

دانشجویانی که در مهلت حذف و اضافه دروس آزمایشگاهی انتخاب میکنند، قبل از انتخاب درس از ظرفیت

باقیمانده آزمایشگاهها مطلع شوند.