ضمن تبریک به مناسبت ایام الله دهه فجر و نیز شروع نیمسال جدید و آرزوی موفقیت به اطلاع می

رسد:

انتخاب واحد نیمسال دوم 89-90 از 18/11 آغاز می شود و دانشجویان باید طبق برنامه زمانبندی شده  بر اساس

سال ورود به سایت گلستان مراجعه نموده و با رعایت سقف مجاز و نیر رعایت پیشنیاز و توجه به برنامه ارائه دروس

رشته خود که در بوردهای دانشگاه و نیز سایت پیام نور (http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=3662cc7f-3a33-40a5-b562-eff03c64a137  موجود است، مبادرت به انتخاب واحد نمایند.

با توجه به محدودیت زمانی و مکانی لازم است جهت گروهبندی آزمایشگاههای خود پس از انتخاب واحد به

دانشگاه مراجعه نمایند..زمان گروهبندی متعاقبا" در همین سایت اعلام می شود .

برنامه هفتگی دروس ارائه شده به تفکیک رشته و نیز دروس عمومی از پنجشنبه 21/11 در محل بورد مربوطه در

دانشگاه نصب می گردد.بدیهی است امکان هرگونه تغییر در انتخاب واحد در فرصت حذف و اضافه وجود خواهد

داشت.

برنامه برخی دروس که در برنامه هفتگی وجود ندارد پس از انتخاب واحد و حصول آمار مربوطه اعلام می شود و

برخی از دروس دیگر بنا به امکانات و تشخیص گروههای آموزشی به صورت خودخوان برگزار می گردد.بدیهی است

برای دروس خودخوان نمره میانترم در نظر گرفته نمی شود.

لازم به ذکر است هیچ درس عملی به صورت خودخوان برگزار نمیشود و دانشجو بعد از انتخاب درس عملی موظف

 به شرکت در کلاس است ودر صورت غیبت بیش از دو جلسه باید نسبت به حذف اضطراری درس اقدام نماید.

دروس عملی که برای تشکیل به حد نصاب نرسند الزاما" حذف خواهند شد و دانشجوی ذیربط باید در مهلت حذف

و اضافه نسبت به حذف آن اقدام نماید.

شروع کلاسها از 3/12/89 خواهد بود.