دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد برای مهرماه 90 دانشجوی

کارشناسی ناپیوسته در رشته های تربیت بدنی

 وعلوم ورزشی-تربیت مربی امور تربیتی -تربیت معلم  قران کریم و

مهندسی تولیدات دامی ؛ به صورت فراگیر

دانشجو می پدیرد.

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام به سایت سارمان سنجش

www.sanjesh.org مراجعه نمایید.