قابل توجه دانشجویان منابع طبیعی

 

امتحان آز-دامپروری روز شنبه 2/11 ساعت 10 صبح در محل دانشگاه

 

خواهد بود.(استاد:آقای بحرینی )