قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

 

 

محل  برگزاری امتحانات نیمسال اول

 

89-90  در محل دانشگاه پیام نور

 

 واحد    زنگی آباد خواهد بود