قابل توجه دانشجویان درس جمعیت و تنظیم خانواده مربوط به آقایان

کلاسهای رفع اشکال این درس روز پنجشنبه مورخ  18/9/ 89 از ساعت 8 صبح الی 14 تشکیل می گردد.