دانشجویان محترم می توانند برخی از کتب و جزوات درسی کمیاب را

 از لینک زیر دریافت نمایند

 

http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=6cb25b48-d321-4766-8794-6c1396bc42e4&LayoutID=9a94d448-d93b-4800-a866-2973e363700d&ID=10a48411-5e5c-4cf4-aa02-92c17cae30f9